Bohoslužby

 

 
 
Sobota

K bohoslužbám sa schádzame každú sobotu v zmysle štvrtého prikázania desatora, ktoré je zaznamenané v Starom zákone – v Biblii:
 
“Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.” (Exodus 20,8-11)

 
Sobotná bohoslužba má zväčša štandardný priebeh a nasledovný koncept.
 
Príprava
 
Ráno pred bohoslužbou sa stretávajú učitelia sobotnej školy, ktorí si zhrnú najdôležitejšie myšlienky aktuálne preberanej úlohy. Od 8.30 hod. prebieha krátky nácvik zborového spevu.
 
Sobotná škola
 
Od 9.00 hod. začína bohoslužba spoločnou piesňou a modlitbou. Nasleduje sobotná škola – štúdium Biblie, k čomu máme vytlačené úlohy sobotnej školy. Každý štvrťrok sa preberá určená téma zo Svätého Písma. Zhromaždenie je rozdelené do menších skupín – tried, aby mal každý možnosť vyjadriť svoje myšlienky k preberanej téme. Každú triedu vedie učiteľ sobotnej školy. Úlohy sobotnej školy sú verejne dostupné na internete pre každého, kto chce dôkladne študovať Sväté Písmo. Je možné objednať si aj tlačenú verziu na každý štvrťrok.
 
Detská sobotná škôlka
 
Deti majú vlastnú sobotnú škôlku. Sú rozdelené do niekoľkých tried podľa vekových kategórií. Učitelia im rozprávajú biblické príbehy, deti sa učia spamäti citovať verše z Biblie, kreslia si, modlia sa, spievajú a sú vedené k úcte k Božiemu Slovu a k nášmu Stvoriteľovi.
 
Oznamy
 
Po skončení sobotnej školy nasledujú zborové oznamy. Sú to informácie o udalostiach z nášho zboru, pripravovaných aktivitách a programoch jednotlivých oddelení, dianí v cirkvi doma i vo svete, žiadostiach o modlitby za nemocných a trpiacich, a rôzne iné organizačné záležitosti.
 
Prestávka
 
Nasleduje krátka prestávka, počas ktorej je možnosť podať ruku, pozdraviť bratov a sestry, svojich blízkych, či privítať priateľov alebo návštevy.
 
Chvály
 
Druhá časť bohoslužby začína o 10.45 hod. chválami – spievaním piesní. Mládež a deti nastúpia na pódium a za hudobného doprovodu zaspievajú niekoľko oslavných piesní. K poslednej z nich povstane celé zhromaždenie a zaspieva pieseň spoločne. Do spoločného spevu sa môže zapojiť každý, kto túži osláviť nášho Boha piesňou. Pri spevoch nie sú potrebné žiadne spevníky, pomáhame si technikou. Všetky texty piesní sú premietané čitateľne na veľké plátno. Spoločné piesne sú doprevádzané organom i klavírom, príležitostne aj inými nástrojmi (husle, trúbka). Po poslednej piesni nasleduje modlitba.
 
Príbeh pre deti
 
V našom zbore máme mnoho mládeže a detí rôzneho veku. Preto každú sobotu si niektorý brat alebo sestra pripraví pre deti príbeh. Sú to rôzne poučné príbehy z detských knižiek, rozprávok, médií ale aj skutočné príbehy, ktoré niekto prežil na vlastnej koži. Z každého príbehu sa deťom povie dôležité ponaučenie, aby boli vychovávané k múdrosti, priateľstvu, úcte k starším a rodičom, láske k prírode a zvieratám i k sebe navzájom a k poznávaniu úžasného Stvoriteľa. Deti potom samostatne kreslia obrázky z vyrozprávaného príbehu a za tie niekedy dostanú sladkú odmenu.
 
Zbierka
 
Náklady na prevádzku a potreby nášho zboru sú hradené z darov veriacich a sponzorov. Preto sa každú sobotu uskutoční dobrovoľná zbierka finančných prostriedkov, do ktorej každý prispeje podľa svojich možností. Keďže veríme, že všetky tieto dary máme od Boha, zvykneme za ne poďakovať modlitbou.
 
Zborová pieseň
 
Náš zbor je známy mnohými spevákmi, hudobnými telesami aj celými muzikálne nadanými rodinami, ktoré spestrujú spoločné bohoslužby a rôzne slávnostné zhromaždenia. Vznikli tu také formácie ako dychová kapela, mandolínový orchester, zmiešané a mužské kvarteto, mládežnícke skupiny Andante, Gospel Harmony, Vocal Plus, či mnohí sólisti. Jedným takým už tradičným telesom je Banskobystrický spevokol, ktorý si koncom roka 2020 pripomenul 85. výročie svojho vzniku. Tento zmiešaný viacgeneračný spevácky zbor okrem vlastných programov nacvičuje pravidelne piesne pre sobotné bohoslužby. Preto podľa možností každú sobotu pred kázaním z Božieho Slova zaznieva kresťanská zborová pieseň, či iný hodobno-spevácky prednes.
 
Kázanie z Božieho Slova
 
Po zborovej piesni a krátkom modlitebnom stíšení nasleduje kázanie z Božieho Slova. K tomuto nám slúži niektorý z našich miestnych kazateľov, alebo hosť, ktorý navštívi náš zbor. Rozpis kázaní na celý štvrťrok nájdete na našej stránke.
 
Popoludňajšie zhromaždenia
 
Pri zvláštnych príležitostiach, napríklad pri návšteve niektorého kazateľa zo Slovenského združenia, Česko-Slovenskej únie, alebo zo zahraničia, sa koná aj popoludňajšie zhromaždenie, ktoré je vopred oznámené. Inak sa popoludní stretáva zborový spevokol k nácviku piesní a programov, alebo členovia rôznych oddelení, ako Kresťanský domov, Diakonia, Pathfinder, Oddelenie zdravia a pod.
 
Bohoslužby online
 
Naše bohoslužby sú vysielané v priamom prenose cez internet, aby sme posolstvo Božieho Slova sprostredkovali aj tým, ktorí sú nemocní, starším bratom a sestrám, ktorí nemôžu prísť osobne, priateľom pravdy, našim krajanom v zahraničí a širokej verejnosti. Plníme tak svoje poslanie šíriť radostnú zvesť evanjelia do celého sveta (Mat. 24,14).

error: Obsah je chránený !!